W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut

XML

Treść

Załącznik

do uchwały Nr150.XVIII.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia18października 2011r.


STATUT

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ”

w  JELENIEJ GÓRZE


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1


1. Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze  zwany dalej „ Domem” jest

jednostką organizacyjną Miasta Jelenia Góra działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Dom jest jednostką pomocy społecznej o zasięgu gminnym, stałego pobytu dla osób w

podeszłym  wieku, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub

niepełnosprawności.

3. Siedziba Domu mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3.

§ 2

Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.


§ 3

Dom działa w szczególności na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm. ),
 3. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późn. zm. ),
 5. Innych przepisów prawnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek budżetowych,
 6. Niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania
§ 4

 1. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb jego mieszkańców .
 2. Dom może udzielać schronienia osobom potrzebującym wsparcia w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniach.
 3. Dom może świadczyć doraźne usługi dla osób potrzebujących opieki na zasadach komercyjnych.
 4. Standard podstawowych usług świadczonych przez Dom określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.
 5. Dom uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca zapewnia oraz tworzy warunki do świadczenia opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacyjnej.

§ 5

1. Realizacja zadań Domu następuje przy uwzględnieniu następujących zasad:

1)      zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,

2)      poszanowania godności osobistej mieszkańców,

3)      zapewnienia mieszkańcom wolności i intymności,

4)      współdziałania pracowników z rodzinami mieszkańców,

5)      umożliwienia mieszkańcom kontaktów z rodzinami i przyjaciółmi,

6)      dostępu do informacji o prawach mieszkańców i zasadach działania Domu,

7)      uwzględniania stopnia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców,

8)      prawa do udziału w życiu społecznym i kulturalnym Domu,

9)      wzajemnej życzliwości i zaufania wobec pracowników Domu,

10)  odpłatności za pobyt,

11)  poszanowania wyznania.


ROZDZIAŁ III


Zarządzanie i organizacja Domu

 

§ 6

1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony i zwalniany przez

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań oraz

funkcjonowanie Domu .
3. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje kierownik działu terapeutyczno-

opiekuńczego, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez Dyrektora pracownik.

Upoważnienie do zastępowania powinno mieć formę pisemną i znajdować się w aktach

osobowych osoby upoważnionej.§ 7

Zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania Domu określa regulamin organizacyjny , opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse


§ 8

1. Majątek Domu jest własnością Miasta Jeleniej Góry i może być wykorzystywany
jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
2. Mieniem Domu przekazanym przez Miasto Jelenia Góra jest nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul.  Leśnej  3, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działki Nr 33/2 o pow. 0,4776 ha i   nr 32 o pow. 0,7667 ha AM-2 Obręb Cieplice VIII o urządzonej księdze wieczystej KW Nr  36610 stanowiąca własność Miasta Jelenia Góra.


§ 9

Dom prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków objętych budżetem Miasta Jeleniej Góry wg zasad określonych dla jednostek budżetowych.


ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe


 


§ 10


1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Domu jest Prezydent Miasta Jeleniej

Góry.

2. Nadzór nad jakością świadczonych usług oraz zgodnością zatrudnienia  pracowników z

wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Dolnośląski.

3. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor, Główny Księgowy oraz Kierownicy działów.


§ 11


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

§ 12


Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie obowiązującym przy nadawaniu Statutu.