W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Regulami organizacyjny

XML

Treść

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

„POGODNA JESIEŃ”

Jelenia Góra ul. Leśna 3 1. I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze, zwanego dalej „Domem”.


§ 2

Dom działa na podstawie;

-         ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r.  Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

-         rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837),

-         Uchwały Rady Miejskiej Nr 150.XVIII.2011 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze oraz nadania jej statutu,

-         Statutu Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze,

-         innych przepisów prawa dotyczących działalności domów pomocy społecznej,

-         niniejszego Regulaminu.


§ 3

1.   Dom mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3.

 1. Dom o zasięgu gminnym przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.
  1. Dom używa na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. nazwy:

                                                        Dom Pomocy Społecznej

„Pogodna Jesień”

ul. Leśna 3

58 – 560 Jelenia GóraII.                ORGANIZACJA DOMU.


§ 4

1. Domem kieruje Dyrektor, odpowiedzialny za całokształt działalności Domu przed Prezydentem Miasta Jeleniej Góry.

 1. Dyrektor wykonuje zadania Domu przy pomocy zatrudnionych w Domu pracowników, których jest bezpośrednim przełożonym.
 2. Zadania poszczególnych pracowników wynikają z indywidualnych zakresów czynności.
 3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego lub inny upoważniony przez niego pracownik Domu.

§ 5

Dyrektor Domu odpowiada w szczególności za:

1)    prawidłowe funkcjonowanie Domu,

2) organizację pracy podległych pracowników,

3) bieżącą administrację powierzonym majątkiem,

4) kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w Domu,

5) poziom działalności opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi standardami,

6) prawidłową gospodarkę budżetem Domu,

7) ochronę powierzonego mienia,

8) ewidencję, eksploatację  i dysponowanie składnikami majątkowymi Domu.

 

§ 6

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie rachunkowości Domu;
 2. wykonywanie obsługi budżetowej wg przydzielonych funduszy;
 3. kierowanie, koordynacja i kształtowanie pracy zespołu ekonomicznego;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 6. planowanie budżetu Domu;
 7. kontrola dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych;
 8. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, bądź środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Domu;
 9. nadzór nad wykonywaniem inwentaryzacji i rozliczeń środków trwałych;
 10. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza;
 11. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 12. opracowanie przepisów wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości oraz prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
 13. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.

§ 7

1. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

a. Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy; symbol kancelaryjny (DTO)

b. Dział Administracyjno – Gospodarczy; symbol kancelaryjny (DAG)

c. Dział Finansowo- Księgowy; symbol kancelaryjny (DFK)

d. Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac; symbol kancelaryjny (K).

2. W skład działu terapeutyczno – opiekuńczego wchodzą:

a. Zespół socjalno – terapeutyczny

b. Zespół pielęgnacyjno – opiekuńczy.

§ 8

Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy


Pracą działu terapeutyczno – opiekuńczego kieruje Kierownik. W skład działu wchodzą zespoły:

 1. socjalno – terapeutyczny
 2.  pielęgnacyjno – opiekuńczy.

W zespole socjalno – terapeutycznym utworzono następujące stanowiska pracy;

1) pracownik socjalny,

2) instruktor terapii zajęciowej,

3) instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

Do zadań zespołu socjalno – terapeutycznego należy w szczególności:

1)      przyjmowanie nowo przybyłych mieszkańców i zapoznanie ich z obowiązującymi regulaminami,

2)      opracowanie planów indywidualnego wspierania mieszkańca i ich realizacja,

3)      niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

4)      stymulowanie nawiązywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,

5)      podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu,

6)      zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,

7)      zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych.


W zespole pielęgnacyjno – opiekuńczym utworzono następujące stanowiska pracy:

1)      pielęgniarka,

2)      fizjoterapeuta,

3)      dietetyk,

4)      opiekunka,

5)      pokojowa.


Do zadań zespołu pielęgnacyjno – opiekuńczego należy w szczególności:

1)      udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, a w razie potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu, kąpieli,

2)      pielęgnacja i wykonywanie zaleceń lekarza,

3)      prowadzenie dokumentacji zdrowotnej mieszkańca,

4)      zapewnienie właściwej technologii żywienia oraz stosowania diet,

5)      pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń mieszkalnych Domu.


§ 9

Dział Administracyjno – Gospodarczy

W dziale administracyjno – gospodarczym utworzono następujące stanowiska pracy:

1) kucharz,

2) pomoc kuchenna,

3) praczka,

4) kierowca – zaopatrzeniowiec,

5) robotnik gospodarczy.

Do zadań działu administracyjno -gospodarczej należy w szczególności:

1)      utrzymanie zapasów magazynowych zapewniających ciągłość funkcjonowania Domu,

2)      zapewnienie właściwej technologii żywienia,

3)      pranie bielizny, odzieży i pościeli,

4)      prawidłowa eksploatacja, konserwacja i naprawa sprzętu,

5)      ochrona mienia przed pożarem i kradzieżą,

6)      dbanie o wygląd i estetykę obiektu i terenu wokół obiektu.

§ 10


W dziale finansowo-księgowym utworzono następujące stanowiska pracy:

1)      główna księgowa

2)    księgowa+kasjer.

Pracą działu kieruje Główna Księgowa.

Do zadań działu należy:

1)      prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Domu,

2)      realizacja zadań wynikających z przepisów prawa budżetowego

3)      opracowanie projektu budżetu Domu i planów finansowych,

4)      zapewnienie bilansowania potrzeb Domu z planem wydatków,

5)      analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,

6)      prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

7)      kontrola gospodarki magazynowej, wyposażenia i majątku Domu,

8)      prowadzenie sprawozdawczości finansowo – księgowej,

9)      współpraca z bankami, urzędami skarbowymi, ZUS, skarbnikiem Miasta Jeleniej Góry.


§ 11

Samodzielne stanowisko pracy

Do zakresu działania inspektora ds. kadr i płac należy:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Domu;
 2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad dyscypliną pracy;
 3. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i kadr;
 4. planowanie, analizowanie i kontrola wykorzystania funduszu płac;
 5. sporządzanie listy płac, dokumentów rozliczeniowych, zgłoszeniowych do ZUS;
 6. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 7. sporządzanie dla celów skarbowych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na poczet dochodowy;
 8. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach;
 9. nadzorowanie pracy komisji socjalnej.

III. CELE I ZADANIA DOMU


§ 12

1. Celem działania Domu jest sprawowanie opieki nad osobą, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

2. Dom zapewnia mieszkańcowi usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające

dostosowane do jego poziomu sprawności oraz obowiązujących standardów, a w

szczególności;

1)      w zakresie potrzeb bytowych:

a)      miejsce zamieszkania,

b)      wyżywienie, w tym posiłki dietetyczne,

c)      odzież i obuwie,

d)      utrzymanie czystości,

2)      w zakresie usług opiekuńczych;

a)      udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz  przezwyciężaniu trudności życiowych,

b)      pielęgnacji,

c)      niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3)      w zakresie usług wspomagających;

a)      umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b)      aktywizacji mieszkańców i podnoszeniu sprawności,

c)      umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

d)      zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

e)      nawiązaniu, utrzymaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem,

f)        działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,

g)      zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

h)      finansowanie mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego,

i)        zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

j)        sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 13

Schemat organizacyjny Domu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.


§ 14

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki

pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy, wprowadzony w trybie określonym

przepisami prawa pracy.


§ 15

Porządek wewnętrzny Domu oraz prawa i obowiązki mieszkańców określa Regulamin funkcjonowania Domu.


§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.