Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (0)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

Pracownik Socjalny

miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej 'Pogodna Jesień'
termin składania dokumentów: 28 września 2020  15:00
OGŁOSZENIE O  WOLNYM  STANOWISKU PRACY
 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w  Jeleniej Górze informuje,
że poszukuje kandydatów do pracy
  
stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY,
wymiar etatu : pełen etat,
rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony,
miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy,
ilość wolnych stanowisk : 1 
Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158),
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
e) nieposzlakowana opinia,


Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a)      znajomość przepisów z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność interpretacji przepisów,
b)      predyspozycje do pracy z osobami starszymi i chorymi,
c)      umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
d)      cierpliwość, tolerancja , odporność psychiczna ,
e)      umiejętność pracy w zespole,
f)       wysoka kultura osobista. 
Zadania wykonywane na stanowisku:
a)      informowanie zainteresowanych o zasadach i warunkach przyjęcia oraz pobytu w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze,
b)      prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przyjęcie do placówki oraz współpraca z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod kątem wspólnych ustaleń, co do terminu i formy przyjęcia,
c)      świadczenie pracy socjalnej oraz przeprowadzanie wywiadów aktualizacyjnych oraz rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą DPS „Pogodna Jesień”,
d)      prowadzenie teczek osobowych mieszkańców oraz ich bieżące uzupełnianie,
e)      prowadzenie rejestru depozytów pieniężnych i wartościowych mieszkańców DPS „Pogodna Jesień”.
f)       praca w zespole terapeutyczno-opiekuńczym,
g)      opracowywanie przy współudziale mieszkańca i innych członków zespołu „Indywidualnego planu wsparcia mieszkańca” oraz nadzór nad jego prawidłową realizacją,
h)      współdziałanie z personelem medycznym, terapeutycznym i opiekuńczym w zakresie dobierania form rehabilitacji oraz rodzaju zajęć do indywidualnych możliwości i potrzeb mieszkańców,
i)       udzielanie wszechstronnej pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów życiowych i spraw bieżących,
j)        dokonywanie doraźnych, detalicznych zakupów dla mieszkańców DPS „Pogodna Jesień”,
k)      przestrzeganie terminów załatwiania wszelkich spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem mieszkańców na terenie jednostki,
l)       podejmowanie działań mających na celu prawidłowe kształtowanie stosunków między mieszkańcami DPS „Pogodna Jesień”,
m)   współdziałanie z sądami, policją oraz instytucjami opiekuńczymi w sprawach mieszkańców,
n)      wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” wynikających z organizacji pracy jednostki. 
9.    Wymagane dokumenty:
1)   list motywacyjny i CV,
2)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
3)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
4)   w przypadku wcześniejszej pracy kopie posiadanych świadectw pracy.


10.    Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
umowa o pracę zawarta na okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością jej przedłużenia docelowo na czas określony i/lub nieokreślony
•    praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
•    miejsce pracy znajduje się w budynu DPS „Pogodna Jesień”, ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra
•    przewidywany termin zatrudnienia to  wrzesień 2020.
11.    Miejsce i termin złożenia dokumentów: 
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 29.09.2020 r. w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze ul. Leśna 3, pokój nr 3 w godz. od 8:00 do 15:00 lub przesłać na adres Domu z dopiskiem „Pracownik socjalny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2020 r.
 
 
                                                                                  
                                           Renata Chmielewska     
Dyrektor DPS „Pogodna Jesień”
                                                                                                      w Jeleniej Górze
 
 
 
Osoba do kontaktu : Agata Kołodziej tel. (75)  75-520-38 w. 360

metryczka


Wytworzył: Agata Kołodziej (7 września 2020)
Opublikował: Grzegorz Łabun (7 września 2020, 11:27:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44